A adalah titik dengan koordinat (5,9). B adalah titik dengan koordinat (d, 15). Gradien dari garis AB adalah 3. Hitunglah nilai d.

A adalah titik dengan koordinat (5,9). B adalah titik dengan koordinat (d, 15). Gradien dari garis AB adalah 3. Hitunglah nilai d.

Jawaban :

d = 7

Penjelasan dengan langkah-langkah:

m = ∆y/∆x

3 = (15-9)/(d-5)

3(d – 5) = 6

3d – 15 = 6

3d = 6 + 15

3d = 21

d = 21/3

= 7