Nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila adalah

Nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila adalah…

Jawaban:

Nilai Nilai Yg terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain:

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak orang lain.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.